Mappa di Palermo (PA) Via Sammartino, 6/8 Ang. Via Dante